Partners

Eramet logo

ERAMET Research

Luleå Tekniska Univerisitet logo

Luleå University of Technology (LTU)

Metso Company logo

Metso Minerals Oy

TU Bergakademie logo

Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF)

VTT logo

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd)


EIT Raw materials